PRAKTIJK VOOR SOCIAAL PEDAGOGISCHE
HULPVERLENING J.J.A.M. KORTHOUT BC
Volg mij

Bezoekadres

Gespreksruimte
'de Rijkswalvis'
Rijkswal 3
Woudrichem

Binnen de Praktijk voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening van Korthout kun je deelnemen aan een sessie familieopstelling. Dit is een groepstherapeutische activiteit onder leiding van een of twee therapeuten. Het is een vorm van systemisch werken in groepen. Dergelijke opstellingen kunnen ook gemaakt worden voor bedrijven, verenigingen en dergelijke.

Korthout maakt gebruik van het door Bert Hellinger doorontwikkeld systeem. Daarbij kun je naar voren komen met een levensvraag. Dit gebeurt ten overstaan van een tiental in principe onbekende, doch geïnteresseerde mensen. Zij zijn beschikbaar om een rol op zich te nemen om de casus uit te spelen. Het is een therapievorm die voortborduurt op het systemisch denken, waarbij wordt uitgegaan van de onderlinge verwevenheid van alle mensen. Het duidelijkst komt dit naar voren, bij mensen die met regelmaat met elkaar te maken hebben. Voorbeelden van dergelijke systemen zijn het gezin, de familie, de werkkring, de vereniging, de kerkgemeenschap, de politieke partij, de vakbond,  de sportclub, etcetera.

Korthout gebruikt de familieopstelling uitsluitend binnen een begeleidingsproces en voelt zich verantwoordelijk voor nazorg en begeleiding van alle betrokkenen indien dit nodig blijkt. Hij verwerpt de hiërarchische en theatrale denkbeelden van Hellinger. Korthout maakt gebruik van de ideeën van de “Spiegelogie” ontwikkeld door Arnold Patent en gepropageerd door Willem de Ridder. Universele intelligentie, onderlinge verbondenheid van mensen en het denkbeeld dat gevoel belangrijker is dan denken is leidraad. Oordelen over goed of fout wordt bij voorkeur achterwege gelaten. Het gaat om een ervaren, dat kan werken als blikopener en opvulling van gaten in het dagelijks bewustzijn van een cliënt. Zo komen er antwoorden op vragen, worden er blokkades opgeruimd en ontstaan nieuwe inzichten. Wel kunnen weer nieuwe vragen opgeworpen worden. Er wordt uitgegaan van een aantal wetmatigheden:

Het recht om erbij te horen

Ieder lid van het systeem heeft recht op een plek. Wanneer iemand sterft, uitgestoten wordt of weg gaat, ontstaat er een leegte en een onbalans. Dit wordt ook op andere plekken in het systeem gevoeld en heeft invloed op het leven van andere leden.

De ordening van de liefde

Ouders zijn eerder geboren dan hun kinderen. Het oudste kind komt eerst. De eerste partner komt voor de tweede. Zij allen moeten “gezien worden”. Als hieraan geen recht wordt gedaan, wordt de ordening verstoord. Voorbeelden: het kind komt op de plaats van één van de ouders te staan, waardoor het geen kind kan zijn. De eerste geliefde van de man wordt verzwegen, een dochter neemt haar plaats in naast de vader.

Balans in geven en nemen

Ieder lid van een systeem heeft het recht om te nemen en de plicht om te geven. Geven en nemen dienen in balans te zijn. Indien die balans verstoord is, laat dat een onprettig gevoel achter. Teveel geven maakt krachteloos, teveel nemen is een onrecht.

Opsporing van de onbalans met behulp van deze drie wetten, kan een grote verandering ten goede brengen. Soms kan het probleem  worden opgelost tijdens een opstelling.

Daar wordt in elk geval wel naar gestreefd!

De invloed van het systeem

Iedere familie bezit al of niet bewust, een sterk gevoel van saamhorigheid. Dit familiegevoel is voortdurend op zoek naar evenwicht en verlangt dat niemand buitengesloten en niets ontkend wordt. Kinderen identificeren zich (meestal onbewust) met vergeten of buitengesloten familieleden en nemen hun lot, schuld of wraak over. Deze verstrikkingen kunnen van generatie op generatie doorgegeven worden. Zo draagt ieder een innerlijk beeld met zich mee van de familie van herkomst. Dit beïnvloedt het verloop van onze levens.

Tijdens de sessie wordt met behulp van de deelnemers een familieopstelling gemaakt naar dat innerlijke beeld . Het is verwonderlijk dat de representanten dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen ondergaan als de oorspronkelijke familieleden.

Familieopstelling

In principe wordt er tijdens een bijeenkomst één opstelling uitgevoerd. Indien gedurende de beschikbare tijd voldoende ruimte overblijft, kan overwogen worden een tweede of meerdere  casussen uit te werken. De groep bestaat uit minimaal 8 deelnemers. Daarvan dienen bij voorkeur evenveel mannen als vrouwen aanwezig te zijn. De opstelling wordt door iedere deelnemer als indrukwekkend en leerzaam ervaren, ongeacht of een casus wordt ingebracht, een rol wordt uitgebeeld of de sessie als betrokken toeschouwer gevolgd wordt. Iedereen krijgt diep inzicht en voeling met de verborgen kracht van een familiesysteem, waardoor veel van je eigen situatie verhelderd kan worden.

Tijdens de sessie wordt de inbrenger van de casus centraal gezet. Er wordt deze persoon gevraagd: “Wat is er gebeurd?” De therapeut stelt vragen om de casus feitelijk te verhelderen zonder interpretaties. Er wordt vastgesteld welke personen binnen het systeem bij het verhaal betrokken zijn. De inbrenger of therapeut vraagt wie van de toeschouwers bereid zijn, om rollen op te nemen van personen die bij het verhaal betrokken zijn. Deze representanten worden door de inbrenger in de ruimte opgesteld volgens het eigen  beeld van diens familie.

Er ontstaat een symbolisch tableau vivant van de familie. Het gaat vooral om de verhoudingen en gevoelens en veel minder om rationele gedachten en overwegingen. Er wordt weinig gesproken en vooral veel gewerkt met lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en gebaren.

De inbrenger of de therapeut kunnen de posities ten opzichte van elkaar veranderen. Er wordt aldus geprobeerd de juiste ordening te vinden. Door te ervaren wat goed voelt, soms gepaard gaand met oplossing biedende uitspraken, kan een nieuw innerlijk beeld ontstaan. Door je eigen ervaring en door de ervaring van de representanten, verkrijgt de inbrenger een diep inzicht in diens familiesysteem. Er komt meer ruimte voor acceptatie, respect en liefde. Deze werkwijze biedt een diep inwerkende ervaring, die ingrijpt op persoonlijk- en op familie- niveau. Dat schept helderheid en ordening in je leven, waardoor je meer grip op je leven zult ervaren en psychische en lichamelijke klachten kunnen verminderen. Vaak werkt de ervaring nog lange tijd na.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief