PRAKTIJK VOOR SOCIAAL PEDAGOGISCHE
HULPVERLENING J.J.A.M. KORTHOUT BC
Volg mij

Bezoekadres

Gespreksruimte
'de Rijkswalvis'
Rijkswal 3
Woudrichem

Over Jos

Jos Korthout, levenscoachHij is geboren in 1952, ≥ 40 jaar getrouwd, leidde drie kinderen naar volwassenheid en is opa van 2 kleinkinderen. Hij voelt zich betrokken bij de mensen, de samenleving en het milieu. Na 10 jaar nautische ervaring is hij mensen behulpzaam sinds 1976 en is zelfstandig gevestigd sinds 1998. Hij heeft een HBO+ opgeleide Sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH). Hij breidde zijn kennis verder uit middels cursussen, trainingen en supervisies. Zijn ervaring deed hij op middels begeleiding bij wonen, werken, activiteitenbegeleiding en behandeling van ernstige problemen. Hij deed ervaring op in allerlei functies bij jongeren, volwassenen en ouderen. Hij begeleidde en behandelde verstandelijk gehandicapten, verslaafden en gestraften. Hij werkte binnen tehuizen, psychiatrische ziekenhuizen, een TBS-kliniek en ambulant. Op dit moment functioneert hij als Levenscoach, Sociaal Werker, Relatietherapeut, Probleembemiddelaar, Familieopsteller en Meditatieleider. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau op 26 april 2018

Lid Orde Oranje Nassau

Hij ontvangt u in zijn gespreksruimte de “Rijkswalvis”, komt bij u thuis, spreekt u in de natuur of verleent online hulpverlening.
Hij is een Post-HBO-opgeleide geestelijk gezondheidszorg professional en ontwikkelt zich middels studie, intervisie en autodidactisch ontwikkeling. Hij is een maatschappelijk verantwoord ondernemer en werkt vanuit holistische-, empowerment- en ecolutie-gedachten. Hij treedt op als counselor, ambulant systeem-, socio- narratieve-, contextueel- en forensisch psychiatrisch therapeut. Hij is actief als relatiemanager, familie- en organisatie-opsteller, verslavingshulpverlener, meditatieleider, conflictbemiddelaar en POH-ggz. Hij is actief met burnout-preventie en is gecertificeerd docent psychopathologie www.crkbo.nl/Register2.aspx.
Hij is lid van Zorgcollectief Altena www.zorgcollectiefaltena.nl, aangesloten bij hun Platform van zelfstandige Sociaal Werkers en College van Toezicht en FNV Zelfstandigenbond www.fnvzzp.nl.
AGB-code Zorgverlener: 90-03904, AGB-code Praktijk: 90-(0)17493. De SPH-praktijk is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

logo2

www.degeschillencommisie.nl

 

Actief lidmaatschap beroepsvereniging

Hij is actief lid van de Beroepsvereniging van Professionals Sociaal Werk (BPSW lidnr. 605772). Dit is de voortzetting van de voormalige beroepsvereniging NVMW waarin Phorza is opgegaan, die voortkwam uit de samenvoeging van de oude beroepsverenigingen NVSPH (Nederlandse Vereniging voor Sociaal Pedagogische Hulpverleners), NBAA (Nederlandse Beroepsvereniging voor Aktiviteitenbegeleiders en therapeuten) en BVP (Beroepsvereniging van Pedagogen). De NVSPH is destijds voortgekomen uit een fusie van beroepsverenigingen van agogische werkers in de hulpverleningsinstellingen en zelfstandig werkenden.

De BPSW is een dynamische beroepsvereniging die behalve maatschappelijk werkers inmiddels ook sociaal agogen, jeugdwerkers en andere zorgprofessionals herbergt, waar al deze beroepsgroepen zich kunnen herkennen in de naam van hun vereniging. De vereniging is een huis voor zorgprofessionals met vele kamers voor de diverse specialismen. De BPSW ziet het Sociaal Werk als een typisch Mensenrechtenberoep en draagt dat ook actief uit. De BPSW is aangesloten bij de IFSW (Internationale Federation of Social Workers).

De BPSW vindt het belangrijk dat haar leden zich onderscheiden door kwaliteit. Dit gebeurt door te stimuleren dat zij zich na hun afstuderen blijven door ontwikkelen. Daartoe is een beroepscode ontwikkeld, een beroepsregister voortgebracht en Colleges van Toezicht en Beroep ingesteld. De vereniging kent landelijke- en regionale bijeenkomsten, heeft allerlei platforms voor gespecialiseerde leden, behartigt de belangen van de leden en organiseert studies en congressen. Jos Korthout is lid van het College van Toezicht.

Zingeving

Het leven kan raadselachtig en onbegrijpelijk zwaar zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat wij op aarde zijn met een leerdoel.

We kunnen er boos en verdrietig om zijn.

Alles heeft zin en niets is zinloos.

 

Ik wil al mijn zintuigen open stellen voor signalen en zo bewust mogelijk door het leven gaan.

Naast al het moeilijke, geniet ik dan ook van al het mooie dat mij overal omringt.

Dat geeft rust, vreugde ontspanning en troost.

 

Ik wil eraan werken een beter mens te worden.

Daarnaast wil ik ervoor waken arrogant te worden.

Ik streef naar wijsheid, maar ook naar eenvoud .

Hulpvaardigheid heb ik hoog in het vaandel staan.

 

Bescheidenheid moet gecombineerd worden met zelfbewustzijn.

Ik wil opkomen voor mijn belangen en niet over me heen laten lopen.

Maar als het onverhoopt toch gebeurt, dan wil ik het met waardigheid ondergaan.

 

Ik heb respect, bewondering en liefde voor de Eeuwige Goede Schepper en alle creaties:

Kosmos, hemellichamen, aarde, water, vuur, lucht, natuur, mensen, dieren en planten.

Ik wil me zorgzaam, solidair en dienend opstellen,

Ik vertrouw erop dat ik ondersteund en bewaard word.

Beginselverklaring

Hij wenst mensen, inclusief zichzelf, gerust te stellen, eer te brengen en te stimuleren, alsook zichzelf te ontwikkelen.

Hij werkt vanuit de alomvattende en richtinggevende filosofie van “empowerment”. Er is acceptatie en respect voor de mens, in wat voor omstandigheden deze ook verkeert. De veerkracht en ervaringskennis van mensen, hoe kwetsbaar ze ook zijn, wordt gezien als drijvende kracht voor ontwikkeling. Daar gaat hij als therapeut op bescheiden en coachende wijze op in.

Hij wil graag dienstbaar zijn bij het verspreiden van de liefdesenergie en daarbij initiatieven nemen.

Kwaliteitsverklaring

Kwaliteit:
Kwaliteit is voor hem het vermogen om bij een cliënt rust te creëren, contact te maken, vertrouwen te winnen en de cliënt te stimuleren diens talenten af te stoffen en tot ontplooiing te laten komen.

Product:
De praktijk voor sociaal pedagogische hulpverlening biedt haar cliënten begeleiding en ondersteuning bij het ontwikkelen van hun persoonlijkheid, sociale hulpverlening en advisering.

Doelgroep:
De cliënten van de praktijk voor sociaal pedagogische hulpverlening bestaan uit mensen die geen uitweg zien, zich verder willen ontplooien, zich willen laten bijstaan in moeilijke kwesties of instellingen die ernaar streven om de behartiging van de belangen van hun cliënten te verbeteren.

Formule:
Om haar product te realiseren zet de praktijk voor sociaal pedagogische hulpverlening haar kwaliteiten in, bestaande uit:
Respect en acceptatie van de cliënt.
Serieuze belangstelling en betrokkenheid voor de cliënt en het gepresenteerde probleem.
Kennis op post-HBO-niveau van psychosociale problematiek en behandelmethodieken.
Breed netwerk van deskundigen waar feedback verkregen wordt.
Brede ervaring in het leven en de hulpverlenings- en coachingspraktijk.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief