PRAKTIJK VOOR SOCIAAL PEDAGOGISCHE
HULPVERLENING J.J.A.M. KORTHOUT BC
Volg mij

Bezoekadres

Gespreksruimte
'de Rijkswalvis'
Rijkswal 3
Woudrichem

Per 25 mei 2018 verving de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is de AVG in de gehele Europese Unie van toepassing. Dit betekent dat alle organisaties in Nederland vanaf die datum aan de bepalingen in de AVG moeten voldoen.

Identiteit SPH-Praktijk Korthout:
De Praktijk voor oplossingsgerichte Sociaal Pedagogische Hulpverlening en persoonlijkheidsontwikkeling is een eenmanszaak binnen de Geestelijke Volksgezondheid.
Ik ben Jos Korthout, Senior Professional® en expert in Sociaal Werk. Ik ben actief in mijn eenmanszaak en combineer daarom allerlei taken. Zo ben ik directeur en voor de AVG tevens de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG of Data Protection Officer).
Voor alles ben ik de senior Professional Sociaal Werk en praktiseer als levenscoach, therapeut, meditatieleider.

Ik ben sinds 1976 actief als levenscoach® en ≥ 20 jaar zelfstandig maatschappelijk verantwoord ondernemer, meditatieleider en therapeut. Ik ben een post-HBO-opgeleide generalist in de ambulante geestelijke- en sociale gezondheidszorg en verrijk continu me middels studie en intervisie. Ik ben geregistreerd als CRKBO-docent psychopathologie.
Ik opereer volgens mijn Algemene voorwaarden, zoals verwoord in: http://korthouthulp.nl/algemene%20voorwaarden.html.

Ik werk met presentiebenadering, vanuit empowerment- holistische- en ecolutie-gedachten. Als contextueel- en forensisch psychiatrisch therapeut bezig ik rewind en systeem-, socio- narratieve- virtual reality exposure therapieën. Ik ben een trooster, begeleider, leidsman, filosoof en counselor en ben actief als relatiemanager, familie- en organisatie-opsteller, verslavingshulpverlener, burnout-preventiewerker en conflictbemiddelaar.

Ik ben lid van de Orde Oranje Nassau en lid van de Koninklij­ke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden, beroepsvereniging BPSW, College van Toezicht voor Sociaal Professionals, FNV-zelfstandigenbond, Ondernemersvereniging Woudrichem.
Ik ben geregistreerd bij de KvK nr.: 17251586, SBI: 86913, AGB-code praktijk 9000 Genezers, niet artsen: 9017493, AGB-natuurgeneeskunde 9006 en AGB-code Zorgverlener 90-039004, BTW-nr.: NL068393453BO1, Bankrek.: NL46TRIO.0.254731686.

Ik werk samen met Annelies Bouman Coaching & Meer http://anneliesbouman.nl, Zorgcollectief Altena http://www.zorgcollectiefaltena.nl en de Merwede-Associatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg, https://www.merwede-associatie.nl

Hoe gaat de SPH-praktijk om met uw privacy?
Welke gegevens worden er over de cliënten verzameld?
De SPH-praktijk respecteert uw privacy. Ik waardeer het vertrouwen dat je in mij stelt en informeer je graag over de veiligheid en privacy van je persoonlijke gegevens. De informatie over die ik over je verwerk, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met dit privacystatement maak ik je duidelijk waarom ik bepaalde informatie verzamel, hoe ik je privacy bescherm, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden ik de informatie aan jou of anderen verstrek.

 

Ik ben open en transparant. Kom je bij SPH-praktijk Korthout in behandeling, dan leg ik je naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en ISBN vast. Verder wordt de cliënt uitgenodigd om zelf antwoord te geven op tientallen, vaak intieme vragen over de gezondheid, psychische gesteldheid en biografie. De cliënt is vrij om die gegevens in te vullen die zij of hij van belang acht voor de behandeling en wenst prijs te geven in een vroeg stadium, of wellicht pas in een later stadium van de behandeling. Daarnaast zal bij vervolgbehandeling gegevens opgeslagen worden over de behandelgeschiedenis bij vorige behandelaren. Ik neem nooit hulpverleningsgesprekken op een geluidsdrager op, tenzij de cliënt er nadrukkelijk om vraagt. Ik stel alle opgeslagen gegevens en de verslagen van de behandelconsulten gewoonlijk direct ter beschikking van de cliënt, tenzij deze heeft aangegeven, hierop geen prijs te stellen. Ze worden meestal per e-mail en desgewenst per (als vertrouwelijk gewaarmerkte) briefpost naar de cliënt toe gezonden. Aldus wordt de cliënt voortdurend in staat gesteld om deze gegevens op juistheid te controleren en wordt uitgenodigd om correcties en aanvullingen aan te brengen.

Wat doet de SPH-praktijk met uw gegevens?
De gegevens worden opgeslagen op mijn USB-stick en mijn personal computer. Er wordt niets ‘in the cloud’ gezet. De gegevens van cliënten met een externe hoofdbehandelaar, bijvoorbeeld van psychiater Michiel van Lunteren van de Merwede-Associatie, worden tevens opgeslagen op een beveiligde plaats binnen Google-Drive, waartoe ook de hoofdbehandelaar toegang heeft. De gegevens worden alleen gebruikt om meer begrip voor de cliënt en diens achtergrond en geschiedenis te verwerven, zodat een zo optimaal mogelijke behandeling tot stand te gebracht kan worden. Het kan gebeuren dat er andere hulpverleners bij je behandeling betrokken zijn. Ook na afronding van de behandeling blijven de gegevens bewaard voor het geval de cliënt opnieuw in behandeling terugkeert. De oudere dossiers bewaar ik nog in papieren vorm op mijn werkkamer op Landpoortstraat 29 in Woudrichem, waartoe buiten mijn aanwezigheid niemand toegang heeft. De gegevens worden nooit doorverkocht of ter beschikking gesteld aan derden.
Er wordt aan gewerkt, om de communicatie via e-mail versleuteld te gaan verzenden.

Met wie deel ik de informatie?
Ik ben heel voorzichtig met de gegevens die ik van je heb. Het gaat tenslotte om je privacy. Daarom geef ik in overleg met jou, je gegevens alleen aan andere partijen als dat nodig én toegestaan is. Wanneer er sprake is van een hoofdbehandelaar buiten de SPH-praktijk, dan worden daarmee de gegevens uitgewisseld, alsmede met de huisarts en andere in het overleg met de cliënt betrokken hulpverleners. In geanonimiseerde vorm worden ook cases met zorgprofessionals uitgewisseld tijdens intervisiesessies, maar daarvan worden geen aantekeningen gemaakt en geen informatie over naar buiten gebracht. Dit kan gebeuren binnen mijn Beroepsvereniging voor Professionals Sociaal Werk, College van Toezicht en binnen Zorgcollectief Altena. Dit dient voor ethisch beraad, bevordering van kennis, ervaring en professionaliteit. Wanneer de cliënt het nodig vindt kunnen de gegevens ter beschikking worden gesteld stellen van nieuwe behandelaren.

Hoe lang bewaar ik de informatie?
Je kunt me vragen om de persoonsgegevens ik van je heb, te laten verwijderen. Maar dat kan niet zomaar. Zolang je bij mij in behandeling bent, moet ik je persoonsgegevens bewaren en ermee werken. Anders kan ik je niet goed helpen, begeleiden, stimuleren of behandelen. Ook na afronding van de behandeling is er een wettelijke bewaartermijn, waarbinnen ik de gegevens niet mag vernietigen. Omdat ik de gegevens en de verslagen van consulten zeer belangrijk vind voor de behandeling en voor de cliënt, bewaar ik ze 40 jaar, waarna ik ze vernietig. Bij liquidatie van mijn SPH-praktijk draag ik zorg voor overdracht aan mijn opvolgende behandelaar, die ook de bewaartermijn zal respecteren.

Hoe bescherm ik je gegevens?

Vanzelfsprekend waren je gegevens al veilig bij de SPH-praktijk omdat ik gebonden ben aan mijn Beroepscode voor Professionals Sociaal Werk, opgesteld door mijn Beroepsvereniging voor Professionals Sociaal Werk (BPSW). Dit houdt onder meer een geheimhoudingsplicht in.

Vanaf de ingangsdatum 25 mei 2018 verwerkt de SPH-praktijk je gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er zijn allerlei regels en afspraken waar ik mij aan houd, om je gegevens te beschermen. Ik ben alert en neem de juiste technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, onrechtmatige verwerking, onrechtmatige toegang tot je gegevens en bij ontdekking van een datalek. Ik zal de technische ontwikkelingen op de voet volgen en zo nodig later nog aanvullende verbeteringen toepassen. Ik verlang van mijn mede-behandelaren en samenwerkingspartners, dat zij je gegevens op passende wijze beschermen.

 

Twijfel je over een bericht van mij?
Krijg je een bericht, een app of een e-mail van SPH-praktijk, maar twijfel je of het ook echt van mij is? Dan kan het ‘phishing’ zijn: een poging om gegevens van je te krijgen en je daarmee op te lichten. Neem bij twijfel direct contact op met j.a.m.korthout@planet.nl of bel 0183-302931. Dan check ik af of het een bericht werkelijk bij mij afkomstig is. Gaat het inderdaad om oplichting, dan melden ik dit direct bij de Nationale helpdesk voor vragen en meldingen over fraude, te.: 088-7867372,
https://www.fraudehelpdesk.nl/valse-e-mail-melden/

Wat kun je zelf doen om je gegevens afgeschermd en veilig te houden?(m.b.t. andere websites en sociale media):

Om mijn cliënten te helpen, raadpleeg ik informatie op andere websites en in sociale media. Maar daar leg ik nooit connecties met mijn cliënten. Ik vind het prettig als cliënten zelf kunnen kiezen op welke manier ze contact met me willen opnemen. Sociale media zoals Facebook en Linkedin horen daar bij. Wat gebeurt er dan met je gegevens? Wie is er verantwoordelijk voor de privacy van je gegevens?

Als ik verwijs naar andere partijen:
Op mijn website en Facebookpagina staan links naar andere partijen. Als je deze links volgt, verlaat je mijn website en pagina’s. Mijn privacy statement is dan niet meer van toepassing. Het gebruik van deze websites en social media is voor je eigen verantwoordelijkheid. Wil je meer informatie over hoe deze partijen met je gegevens omgaan, dan kun je terecht bij die partijen zelf.

Als je via sociale media contact met mij zoekt:
Stel je ons een vraag via sociale media? Dan kunnen er gegevens met ons worden gedeeld. Wij ontvangen dan bijvoorbeeld je naam, geboortedatum en interesses. Wat we van je ontvangen en hoeveel, kun je voor een belangrijk deel zelf instellen bij de social media-aanbieder. Kijk hiervoor en hoe zij met je gegevens omgaan op de website van de social media-aanbieder. Ik gebruik geen cookies, beacons/tags of Javascript. Ik adviseer nooit gevoelige informatie op openbaar toegankelijke kanmalen te delen. Gebruik liever de telefoon, een brief, een emailbericht of via Messenger.

Omgang met telefoongesprekken:

Als je telefonisch contact hebt met de SPH-praktijk wordt een gesprek nooit opgenomen. Wel maak ik er aantekeningen van en neem die op in het persoonlijk dossier waarin de cliënt steeds inzage kan krijgen en desgewenst zelfs toegestuurd krijgt.

 

Welke rechten heb je?

Je gegevens zijn ook echt van jou. Welke rechten heb je rondom je privacy en persoonsgegevens? En wat kun je daarin aanpassen?

Je persoonsgegevens inzien?
Je weet altijd welke persoonsgegevens ik van je heb! Ik stuur altijd via mail of via een als ‘vertrouwelijk’ gewaarmerkte brief de verslagen van gevoerde behandelingsgesprekken. Mocht je informatie verloren zijn geraakt, dan kun je dit opnieuw opvragen bij mij.
Het kan echter zijn, dat er in het dossier informatie terecht komt van betrokkenen die erop staan, dat deze informatie niet met de cliënt zelf gedeeld wordt. Dat zal ik dan respecteren.

Je persoonsgegevens wijzigen
Heb ik persoonsgegevens van je die niet (meer) kloppen? Dan kun je ze altijd wijzigen. Geef ze rechtstreeks aan mij door, mondeling, via telefoon, e-mail of brief.

Bezwaar maken of een klacht indienen

Als je het ergens niet mee eens bent, is dat altijd bespreekbaar met mij. Als we er samen niet uitkomen, kun je altijd een beroep doen op de vertrouwenspersoon van Zorgcollectief Altena. De vertrouwenpersoon is mevrouw Esther de Bruin, ejwdebruin@gmail.com. Mocht je er met haar ook niet uitkomen, dan kun je een beroep doen op de Geschillencommissie, www.degeschillencommissie.nl. Daarnaast kun je altijd een klacht over mij indienen bij het College van Toezicht. Dat kan via het secretariaat van Beroepsvereniging BPSW. Zie voor procedure tuchtrecht BPSW: www.bpsw.nl/procedure-verenigingstuchtrecht
Overigens maak ik zelf deel uit van dit college. Maar als ikzelf gedaagd wordt, neem ik uiteraard geen deel aan de zitting en wordt ik vervangen. Indien je de beslissing niet kunt accepteren, kun je de zaak voorleggen aan het College van Beroep (waarin ik geen zitting heb). Uiteindelijk bestaat ook altijd nog de gang naar de rechter.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens is de instantie die waakt over de naleving van de nieuwe verscherpte Europese regels betreffende omgang met persoonlijke informatie.
Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief